Zajmujemy się profesjonalnym wdrażaniem Systemu HACCP

Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie higieny produktów żywnościowych nakłada na przedsiębiorstwa sektora spożywczego wymóg opracowania, wdrożenia i utrzymania stałych procedur opartych na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).

Obowiązek wdrażania systemu HACCP dotyczy zarówno producentów żywności, jak i firm zajmujących się dystrybucją, handlem, cateringiem, prowadzeniem stołówek, restauracji itd. czyli wszystkich ogniw w „łańcuchu żywnościowym”.

Przepisy nakładające obowiązek wdrażania HACCP przez zakłady mające do czynienia z żywnością obowiązuje już od dnia członkowstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) to system, którego podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu żywnościowego. Polega na identyfikacji występujących zagrożeń żywności (biologicznych, chemicznych, fizycznych) oraz określeniu metod ich uniknięcia.

System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta.

Ma on charakter prewencyjnych, tj. umożliwia zapobieganiu skażeniu lub zanieczyszczeniu produktów żywnościowych.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu HACCP
a) Korzyści dla konsumentów:
  • zmniejszenie zagrożenia chorobami przenoszonymi drogą pokarmową,
  • zwiększenie zaufania dla producentów żywności.
b) Korzyści dla producentów i przetwórców żywności:
  • poprawa jakości w tym bezpieczeństwa wytwarzanych produktów,
  • zmiana stosunku pracowników do wykonywanej pracy, wzrost odpowiedzialności za wykonywane czynności oraz lepsze wyszkolenie pracowników.
  • utrzymanie na rynku w związku z wejściem Polski do Unii Europejskie i zmianą obowiązującego prawa,
  • korzyści z poprawy i unowocześnienia procesu produkcyjnego oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych w wyniku wadliwości tego procesu,
  • wzrost konkurencyjności wyrobu na rynku krajowym i zagranicznym,
  • zmniejszenie strat wynikających z niedostosowania wyrobu do wymagań klientów,
  • pojawienie się nowych odbiorców i zwiększenie sprzedaży oferowanych wyrobów.